ฝ่ายบริหาร

นายนิพนธ์  โรจนภานุรัตน์
ผู้อำนวยการ






    นาย                                                    นาย
        รองผู้อำนวยการ                                          รองผู้อำนวยการ
 

นายประสงค์   จงกลณี
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

จ่าสิบตรีชำนาญ   วิจิตร
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นายณเรศ  เซ็งแซ่
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ


นางสาววิลาวัลย์  ขุนทอง
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นางเอื้ออารีย์  สิทธิธัญญกรรม
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
Comments