ประชาสัมพันธ์


โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม ได้จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา

โพสต์18 พ.ค. 2562 07:13โดยMathayom Vajiralongkorn Wararam School
วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม ได้จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา โดยจัดให้มีกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาวันวิสาขบูชา และนำนักเรียนจัดพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เวียนเทียน ณ วัดวชิราลงกรณวรารามและวัดถ้ำไตรรัตน์

นายกิตติ บุญเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ได้เข้าเยี่ยมชม และมอบขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม

โพสต์18 พ.ค. 2562 06:49โดยMathayom Vajiralongkorn Wararam School   [ อัปเดต 18 พ.ค. 2562 06:52 ]

  

เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2562  นายกิตติ บุญเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ได้เข้าเยี่ยมชม 
และมอบขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวรารามพร้อมมอบนโยบาย
ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้เป็นพลเมืองดีของสังคมต่อไป ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณท่าน มา ณ โอกาสนี้

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

โพสต์5 พ.ค. 2562 07:24โดยMathayom Vajiralongkorn Wararam School


วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 นางพัชรี  รักษาสุวรรณ  ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม พร้อมด้วยคณะครู ร่วมงานพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธยพระนามาภิไธยและสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์  ณ บริเวณศาลาประชาคมเมืองปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

โพสต์5 พ.ค. 2562 07:14โดยMathayom Vajiralongkorn Wararam School   [ อัปเดต 5 พ.ค. 2562 07:16 ]


    วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 นางพัชรี  รักษาสุวรรณ  ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม พร้อมด้วยคณะครู ร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา

การนิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31

โพสต์6 ก.พ. 2562 19:34โดยMathayom Vajiralongkorn Wararam School

 

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม รับการนิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ เกี่ยวกับ
1.งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและกระบวนการจัดการเรียนรู้
2.งานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางเรียน
3.งานประกันคุณภาพการศึกษา
4.งานบริหารจัดการขยะในสถานศึกษา
ขอขอบพระคุณคณะกรรมการ นิเทศ ติดตาม มา ณ โอกาสนี้

กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมผู้บำเพ็ญประโยชน์

โพสต์24 ม.ค. 2562 00:52โดยMathayom Vajiralongkorn Wararam School


 วันที่ 21-22  มกราคม 2662  โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม ได้จัดกิจกรรมการอยู่เข้าค่ายพักแรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ณ โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม  และมีการเรียนรู้นอกสถานที่ ณ พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะโดยร่วมกันปลูกป่าชายเลน ณ สถานตากอากาศบางปู จังหวัดสมุทรปราการ บรรยากาศในการจัดกิจกรรมเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ความสามัคคี  ได้ความรู้  เสริมสร้างระเบียบวินัย  และสร้างจิตสำนึกที่ดีในการช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติ

กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่

โพสต์23 ม.ค. 2562 18:42โดยMathayom Vajiralongkorn Wararam School   [ อัปเดต 24 ม.ค. 2562 00:56 ]

       
 
วันที่ 21-23 มกราคม 2562 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม ได้จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ค่ายลูกเสือพงษ์ลดา อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โดยบรรยากาศในการจัดกิจกรรมเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ความสามัคคี รู้จักการแบ่งปันและพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ในการอยู่ร่วมกันของพี่น้องลูกเสือ-เนตรนารีทุกนาย

กิจกรรมวันทำบุญขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒

โพสต์2 ม.ค. 2562 20:31โดยMathayom Vajiralongkorn Wararam School


            วันที่ ๒๘ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ ผู้อำนวยการพัชรี รักษาสุวรรณ คณะครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวรารามร่วมกันจัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ เพื่อความเป็นสิริมงคลและร่วมอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทย
            จากนั้นเป็นการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาพื้นบ้านไทยพร้อมกับประกวดการแต่งชุดผ้าไทยของนักเรียนผู้แต่งกายด้วยชุดผ้าไทย
            หลังจากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของทางโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว เป็นการรับประทานอาหารร่วมกันของนักเรียนในแต่ละห้องเรียนและจับฉลากของขวัญร่วมกันอย่างสนุกสนาน

พิธีเปิดกีฬาสีภายใน "กีฬา-กรีฑาภายในทิวสนเกม"

โพสต์13 ธ.ค. 2561 19:21โดยMathayom Vajiralongkorn Wararam School

 

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายไพรัตน์ อินทร์ปัญญา ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอปากช่อง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสี "กีฬา-กรีฑาภายในทิวสนเกม" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬาโรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนางพัชรี รักษาสุวรรณ ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมวชิราฯ ดร.ประสาน ยุวานนท์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา นายสุทิน บางประสิทธิ์ นายสกล ทองชุม คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู-นักเรียนโรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวรารามร่วมในพิธีเปิด จากนั้นร่วมรับชมการแสดงกองเชียร์ และความสามารถทางกีฬาประเภทต่างๆของนักเรียน

สพม.๓๑ ตรวจนับนักเรียนระดับโรงเรียน

โพสต์3 ธ.ค. 2561 06:49โดยMathayom Vajiralongkorn Wararam School


 วันที่ 3 ธันวาคม  2561   นางพัชรี  รักษาสุวรรณ  ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม นำคณะครู ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษา    ผู้แทนผู้ปกครอง รับการตรวจสอบการตรวจนับจำนวนนักเรียนระดับโรงเรียน จากเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด เพื่อความถูกต้อง โปร่งใส  ในการกรอกข้อมูลและรายงานจำนวนนักเรียนในระบบการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ( DMC ) เพื่อการจัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนต่อไป

1-10 of 26