การนิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31

โพสต์6 ก.พ. 2562 19:34โดยMathayom Vajiralongkorn Wararam School
 

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม รับการนิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ เกี่ยวกับ
1.งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและกระบวนการจัดการเรียนรู้
2.งานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางเรียน
3.งานประกันคุณภาพการศึกษา
4.งานบริหารจัดการขยะในสถานศึกษา
ขอขอบพระคุณคณะกรรมการ นิเทศ ติดตาม มา ณ โอกาสนี้
Comments