การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

โพสต์14 พ.ย. 2561 05:09โดยMathayom Vajiralongkorn Wararam School   [ อัปเดต 14 พ.ย. 2561 06:19 ]
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม ได้จัดการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย  
ครั้งที่ 8 เพื่อประกอบการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่ง ครู จำนวน 2 คน  ได้แก่  นางสาวชไมพร  สรวลสันต์  วิชาเอกคอมพิวเตอร์  
และนายกิจธนา  ฉ่ำสูงเนิน  วิชาเอกคณิตศาสตร์  โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมิน  ได้แก่  นางพัชรี   รักษาสุวรรณ  
ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม  ประธานกรรมการ  และนายสกล   ทองชุม คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม  พร้อมด้วยข้าราชการครูที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยง/เลขานุการ ของผู้รับการประเมินฯ 
แต่ละท่านตามสาขาวิชาเอก  ซึ่งเป็นผู้ให้คำปรึกษา  แนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ  ตลอดระยะเวลา 2 ปี  ของการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม   โดยมีครูผู้ช่วยเข้าร่วมสังเกตการประเมินรับฟังคำชี้แจงข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากคณะกรรมการ  และให้กำลังใจ
ผู้เข้ารับการประเมิน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม
Comments