โครงการจิตอาสา “ เราทำความดีด้วยหัวใจ”

โพสต์27 พ.ย. 2561 07:22โดยMathayom Vajiralongkorn Wararam School


วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและนักศึกษาวิชาทหารเข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา  พระราชทานตามแนวพระราชดำริบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “เราทำความดีด้วยหัวใจ”  ณ วัดวชิราลงกรณวราราม  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๑๐ น. โครงการจิตอาสาในครั้งนี้ทำให้เกิดความรัก ความผูกพันใน ๔ สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา 
สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน  ก่อให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจ สมัครสมาน สามัคคี  และเห็นความสำคัญในการช่วยกัน
รักษาความสะอาดของในชุมชน
Comments