สอบธรรมศึกษาสนามหลวง  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

โพสต์29 พ.ย. 2561 06:29โดยMathayom Vajiralongkorn Wararam School
 

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  แม่กองธรรมสนามหลวงได้เปิดสอบธรรมสนามหลวง  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ในการนี้โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวรารามได้จัดให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ สอบธรรมศึกษา ในระดับนักธรรมตรี โท และเอก  โดยมีพระวินัยโมลี รักษาการเจ้าอาวาสวัดวชิราลงกรณวรารามวรวิหาร รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา (ธรรมยุต) เป็นประธานในการจัดสอบในครั้งนี้ วัตถุประสงค์ในการสอบธรรมศึกษาสนามหลวงเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจหลักพุทธธรรมที่ถูกต้อง สาม ารถนำไปประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน อันมีผลต่อการส่งเสริมค่านิยมหลักในเรื่องความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ภูมิใจในความเป็นไทย
Comments