ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม

ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา  2559 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น

ชาย

หญิง

รวม

หมายเหตุ

.1/1

26

16

32

สรุปยอดนักเรียน

.1/2

12

19

31

ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559

.1/3

16

16

32

 

.1/4

9

24

33

 

รวม

63

65

128

 

.2/1

22

12

34

 

.2/2

18

12

30

 

.2/3

17

13

30

 

.2/4

11

25

36

 

รวม

68

62

130

 

.3/1

20

11

31

 

.3/2

14

17

31

 

.3/3

16

18

34

 

.3/4

7

22

29

 

รวม

57

68

125

 

 

รวม  ม.ต้น

 

188

 

195

 

383

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม

ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา  2559 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ชั้น

ชาย

หญิง

รวม

หมายเหตุ

.4/1

34

0

34

สรุปยอดนักเรียน

.4/2

6

17

23

ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559

.4/3

10

22

32

 

.4/4

11

23

34

 

.4/5

13

14

27

 

.4/6

6

23

29

 

รวม

80

99

179

 

.5/1

20

0

20

 

.5/2

12

29

41

 

.5/3

8

22

30

 

.5/4

16

22

38

 

รวม

56

73

129

 

.6/1

22

0

22

 

.6/2

8

20

28

 

.6/3

8

26

34

 

.6/4

13

25

38

 

รวม

51

71

122

 

 

รวม ม.ปลาย

 

187

 

243

 

430

 

 

 

 

 

***สรุปจำนวน

นักเรียนทั้งหมด

 

 

 

375

 

438

 

813