กลุ่มงาน

กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ
กลุ่มกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงานกิจการทั่วไป
กลุ่มบริหารงานบุคคล