กลุ่มบริหารงาน


http://www.vk.ac.th/klum-ngan/klum-brihar-wichakar

กลุ่มบริหารวิชาการhttp://www.vk.ac.th/klum-ngan/klum-brihar-ngan-kickar-thawpi

กลุ่มบริหารงานทั่วไป
http://www.vk.ac.th/klum-ngan/klum-brihar-ngb-praman

กลุ่มบริหารงบประมาณ

http://www.vk.ac.th/klum-ngan/klum-brihar-ngan-bukhkhl


กลุ่มบริหารงานบุคคล