กลุ่มบริหารงาน


http://www.vk.ac.th/klum-ngan/klum-brihar-wichakar

กลุ่มบริหารวิชาการ



http://www.vk.ac.th/klum-ngan/klum-brihar-ngan-kickar-thawpi

กลุ่มบริหารงานทั่วไป




http://www.vk.ac.th/klum-ngan/klum-brihar-ngb-praman

กลุ่มบริหารงบประมาณ





http://www.vk.ac.th/klum-ngan/klum-brihar-ngan-bukhkhl


กลุ่มบริหารงานบุคคล