กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

 นางสุนทรา  บุญญพันธุ์
ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐาะชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
 นางสาววิลาวัลย์  ขุนทอง
ตำแหน่ง  ครู
วิทยฐานะชำนาญการ

นายขวัญชัย  โตหนึ่ง
ตำแหน่ง  ครู
วิทยฐานะชำนนาญการพิเศษ 
 นายชำนาญ  วิจิตร
ตำแหน่ง  ครู 
วิทยฐานะชำนนาญการพิเศษ
 นายไพฑูรย์  สุวรรณศร
ตำแหน่ง  ครู 
วิทยฐานะชำนนาญการพิเศษ

นางพรศิริ  พรรัตน์
ตำแหน่ง  ครู 
 
นางสาวเกศรินทร์  จิตจำนงค์
ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง
 

  
   นายเชิดชาย  รอดกลาง
ตำแหน่ง ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์

  


Comments