กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

 นายไพฑูรย์  สุวรรณศร
ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐาะชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
นายขวัญชัย  โตหนึ่ง
ตำแหน่ง  ครู 
วิทยฐานะชำนนาญการพิเศษ 
นายชำนาญ  วิจิตร
ตำแหน่ง  ครู 
วิทยฐานะชำนนาญการพิเศษ
 นางพรศิริ  พรรัตน์
ตำแหน่ง  ครู 
นายเชิดชาย  รอดกลาง
ตำแหน่ง ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ Comments