กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายกิจธนา  ฉ่ำสูงเนิน
ตำแหน่ง  ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

นางศิริรัตน์  ถอยกระโทก
ตำแหน่ง  ครู 
นายจิรภาส  กีบสันเทียะ
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย 
นางสาวสายธาร  หวังแอบกลาง
ตำแหน่ง  ครุผู้ช่วย 
   
 นางสาวปุณยาพร  กุลดา
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
 นายอำพล  นิลสระคู
ตำแหน่ง  ครู
 

Comments