กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 นางสาวศิริรัตน์  ท้าวเนาว์
ตำแหน่ง  ครู
วิทยะฐานะชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 นายรุ่งโรจน์  รักษาสุวรรณ
ตำแหน่ง  ครู
วิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ

 นางศิวพร  สายจินดา
ตำแหน่ง  ครู
นางสาวพีรญา  รักงาม
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย 
นางสาวณัฐธิดา  สินทรัพย์
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย 


นายศิรวิชญ์  เวียงวิเศษ
ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง


Comments