กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวสุธาทิพย์  เกตุก่อ
ตำแหน่ง  ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 
นางนัทยา  ตุปพิทยานันท์
ตำแหน่ง  ครู
วิทยะฐานะชำนาญการ
 นางสาวพุุทธวรรณา  จันนามอม
ตำแหน่ง  ครู
 นางสาวสุจิณณา  สิงห์ประโคน
ตำแหน่ง  ครู 
นางสาวกนกวรรณ ผิวทอง
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นางสาวพรพนา  เตียนพลกรัง
ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 


Comments