กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


 นางลินนภัสร์  เลิศธนาทัพพ์
ตำแหน่ง  ครู
วิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
 นายกุศะ  เกตุถิน
ตำแหน่ง  ครู
วิทยะฐานะชำนาญการ

นางพิมนภา  วัฒนาธาดาสุข
ตำแหน่ง  ครู
วิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ 
นางธัญญพัทธ์  สิริธนเศรษฐ์
ตำแหน่ง  ครู
วิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ 
นายโอภาส  บุญเลี้ยง
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย
 


 นางขวัญเรือน  ปาณฑะผลิน
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วยComments