กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


 นางลินนภัสร์  เลิศธนาทัพพ์
ตำแหน่ง  ครู
วิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 นายโอภาส  บุญเลี้ยง
ตำแหน่ง  ครู

นางขวัญเมือง  ปาณฑะผลิน
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย
 นางสาวปฐมาวดี กำปั่นเพชร
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นางสาวกชพร ผลสว่าง
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย


Comments