กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวสุริสา  ผูกพันธ์
ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 
นางประมวล  บัวทอง
ตำแหน่ง  ครู 
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
นางสาวนิลนาฏ  ซาเสน
ตำแหน่ง  ครู 
นายธวัชชัย  ศิริการ
ตำแหน่ง  ครู 

Comments