กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

 นางสาวอนงค์  ทองสกูล
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา


 นายยุรนันท์  สุขเอี่ยม
ตำแหน่ง  ครู

นายเกียรติศักดิ์  พลช่วย
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง 


Comments