กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวชนิดาพร  พานิคม
ตำแหน่ง  ครู
วิทยะฐานะครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 นายณเรศ  เซ็งแซ่
ตำแหน่ง  ครู
วิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ
 นางสุดาภรณ์  เซ็งแซ่
ตำแหน่ง  ครู
วิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ
 นางทวี  ภวภูตานนนท์
ตำแหน่ง  ครู
วิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ
นางเอื้ออารีย์  สิทธิธัญญกรรม
ตำแหน่ง  ครู
วิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ 

นางชฎาพร  แสงศรีจันทร์
ตำแหน่ง  ครู
วิทยะฐานะชำนาญการ
นายรังสรรค์  กรีกูล
ตำแหน่ง  ครู
วิทยะฐานะชำนาญการ
นางสาวพรพิมล  เขื่อนแก้ว
ตำแหน่ง  ครู
นางสาววรินดา  ศรีพุทธา
ตำแหน่ง  ครู
  
นางสาวชไมพร  สรวลสันต์
ตำแหน่ง  ครู

นายอดิศักดิ์ สร้อยสูงเนิน 
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
 นางสาวอังคณา  ปะเมโท
ตำแหน่ง พนักงานราชการ 
  นางธิติมา  ศิลปชัย  
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง Comments