ข้อมูลทั่วไป

ชื่อสถานศึกษา   โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม     ตั้งอยู่เลขที่ 272     หมู่ที่ 1
                 ถนนเทพสุทธาจารย์     ตำบลหนองน้ำแดง     อำเภอปากช่อง     จังหวัดนครราชสีมา
                         รหัสไปรษณีย์  30450     โทรศัพท์  0-4493-5570     โทรสาร  0–4493-571
                 เว็บไซต์   www.vk.ac.th   
                         อีเมล์      mathayomvajira@vk.ac.th
                         สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 31

เปิดสอนตั้งแต่ระดับ   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เขตพื้นที่บริการ   1) ตำบลหนองน้ำแดง  ทุกหมู่บ้าน
                           2) ตำบลโป่งตาลอง  ทุกหมู่บ้าน
                           3) ตำบลหมูสี  หมู่ที่ 1,3,9,12 และ19
                           4) ตำบลขนงพระ  หมู่ที่ 4,10
 
คติธรรม   พระมงคลวัฒนคุณ (หลวงพ่อเพิ่ม) ได้กรุณามอบคติธรรมให้ ว่า
                 "นตฺถิปญฺญา  สมาอาภา"
                 (แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี)

คำขวัญ   "มีวินัย    ใฝ่ศึกษา    กีฬาดี    มีคุณธรรม"
          มีวินัย  หมายถึง การประพฤติ การปฏิบัติตน ให้อยู่ในระเบียบที่ดีงามของสังคม ยับยั้งใจตนเองไม่ให้ประพฤติตน
                ไปในทางที่ชั่วร้าย หรือเสื่อมเสีย
                ใฝ่ศึกษา  หมายถึง ความตั้งใจเล่าเรียนในสรรพวิทยาการต่างๆ ที่จะนำตนไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง
                กีฬาดี  หมายถึง  ความเป็นผู้มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ คือ มีพลานามัยสมบูรณ์  หุ้มห่อด้วยความ
                มีน้ำใจเป็นนักกีฬา และพร้อมที่จะอดทนต่อสู้กับอุปสรรคทั้งปวง 
                มีคุณธรรม  หมายถึง เป็นผู้รู้ดีรู้ชั่ว มีคติธรรมประจำตัวและประพฤติปฏิบัติตนแต่ในทางที่ดี

สีและธงประจำโรงเรียน   เขียว - เหลือง
                                     สีเขียว  หมายถึง สีของความเจริญงอกงาม ความสดชื่น
                                     สีเหลือง  หมายถึง สีของความสว่างรุ่งเรือง ความดีงาม
                                     ดังนั้น สีเขียว - เหลือง จึงหมายถึงการพัฒนาชีวิตให้เจริญงอกงาม เพื่อความสมบูรณ์ของตนและสังคม

คติพจน์   ในการปฏิบัติหน้าที่ของครู และ นักการภารโรง
                "เสียสละ   สามัคคี   รู้หน้าที่   มีคุณธรรม   ส่งเสริมความก้าวหน้า"


Comments