ประวัติโรงเรียน


        กรมสามัญศึกษาแต่งตั้งให้   นายสันติ  สอนไม้   ดํารงตําแหน่งครูใหญ่  ตั้งแต่วันที่  1  มิถุนายน 2523  และจังหวัดได้บรรจุแต่งตั้ง
ครูมาสอน  4  คน  ได้แก่
        1.  นายประสงค์ จงกลณี      อาจารย์ 1 ระดับ 3 วิชาเอกภูมิศาสตร์
2.  นายสมร  เฉาะกระโทก    ครู 2 ระดับ 2 วิชาเอกคณิตศาสตร์
3.  นางสาววิภา  สิงหะพล     ครู 2 ระดบ 2  วิชาเอกภาษาอังกฤษ
4.  นางสาวสาคร จิตธรรมา  (นางสุขสาคร  รอดเมฆ)    ครู 2 ระดับ 2  วิชาเอกเกษตรศาสตร์
    
        ในระยะเริ่มแรก มีผู้ร่วมวางผังโรงเรียน คือ
        1.  นายสืบ  ปรางค์ทิพย์  อาจารย์ 1  โรงเรียนปากช่อง
2.  นายประสาน  ศิลปะ  ครู 2 โรงเรียนปากช่อง
3.  นายสันติ  สอนไม้    ครูใหญ่  และอนุมัติอัตรานักการภารโรง  1  อัตรา โรงเรียนได้ดําเนินการ คัดเลือกร่วมกับอําเภอ  ผลการการคัดเลือกได้แก่  นายเฉลิม โชติสันเทียะ

        ปีการศึกษา  2527  โรงเรียนได้เข้าโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท (มพช.2 รุ่น 3) ซึ่งมีจุดประสงค์หลัก  3  ประการ  
        1.  สอนนักเรียนให้ความมีสามารถทางการเรียนตามหลักสูตร
        2.  ให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชนบริเวณพื้นที่บริการของโรงเรียน
        3.  บริการชุมชน

ปีการศึกษา 2531      กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้เปิดสอนถึง  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปีการศึกษา 2533 เปิดเป็นสถานศึกษาวิชาทหาร
ปีการศึกษา 2535 ได้รับอนุมัติให้เข้าโครงการโรงเรียนขยาย โอกาสทางการศึกษา รุ่น 6
ปีการศึกษา 2536      ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนโรงเรียนสาขาที่ตำบลโป่งตาลอง (ปัจจุบันคือโรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม) 
ปีการศึกษา 2539      ได้รับอนุมัติให้เข้าโครงการปฏิรูปการศึกษา  รุ่นที่  1
ปีการศึกษา 2544 โรงเรียนนําร่องการใช้หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีการศึกษา 2550    ได้รับอนุมัติให้เป็น “โรงเรียนดีใกล้บ้าน”  จากสำนักงานคณะกรรมการ
                                การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็น โรงเรียนนำร่องกระบวนการขับเคลื่อนกระบวนการคิด
                                สู่ห้องเรียน  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
ปีการศึกษา  2551    ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและการ
                                ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) รอบ 2  (พ.ศ.2549-2553)
ปีการศึกษา  2552        ผ่านการรับรองโรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีใกล้บ้าน)
ปีการศึกษา  2555        - ผ่านการประเมินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
                                - ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา
                                 ของเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี 2555
ปีการศึกษา  2556        - ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบ “การพัฒนาคุณธรรมนำวิชาการ ตามหลักความดีพื้นฐานสากล” 
                                 ในโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในฝันและโรงเรีนมาตรฐานสากล ปีการศึกษา พ.ศ. 2556
                                 รางวัลยอดเยี่ยม ในการประกวดคัดเลือกห้องสมุด 3 ดี โรงเรียนขนาดกลาง
                                 เกียรติบัตรสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 1ปีการศึกษา  2556
ปีการศึกษา  2557       - รางวัลชมเชย โครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
                                - ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ.2554 – 2558)
ปีการศึกษา  2561       - เป็นสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการสึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ 
                                ระดับ ดีเด่น ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง
                                - ได้รับการตรวจสอบยกระดับคุรภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
                                ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา  2562      - ได้รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2562 ระดับเงิน ประเภทสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง
                       - ได้รับรางวัลการประกวดคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2562 
                       ระดับทอง ประเภท สถานศึกษาขนาดกลาง
Comments