ประวัติโรงเรียน


โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม ก่อตั้งเมื่อวันที่ 8  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2523  โดยพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ในครั้งที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน  ณ วัดวชิราลงกรณวรารามวรวิหาร  เมื่อปี 2507 พระองค์ทรงมีพระราชดำรัสแก่ศึกษาธิการเขต  11  ที่จะทำการขยายโรงเรียนวัดวชิราลงกรณวราราม  ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  เพื่อสนองพระราชประสงค์ ฯพณฯ สุวรรณ  ธนกัญญา  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการในสมัยนั้น และศึกษาธิการเขต  11  ได้มาประชุมเมื่อวันที่  20  กรกฎาคม  2518  เพื่อแจ้งให้ประชาชนทราบว่า  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงมีพระราชดำริที่จะจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้น

วัดวชิราลงกรณวรารามได้มอบที่ดินให้กรมสามัญศึกษา เพื่อทำการสร้างโรงเรียน  จำนวน  50  ไร่ ในช่วงนั้นใช้ชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนขนงพระวิทยา” ซึ่งหมู่บ้านวชิรา เปิดการเรียนการสอน ในวันที่  20  พฤษภาคม  2523  

ต่อมา ในปี พ.ศ.  2528  หมู่บ้านวชิรา  ได้แยกตำบลเป็นตำบลหนองน้ำแดง  พระครูกิตติวัฒนคุณ  (หลวงพ่อเพิ่ม)  เจ้าอาวาสวัดถ้ำไตรรัตน์  จึงเปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่เป็น  “โรงเรียนพญาเย็นวิทยา”  

ในเวลาต่อมา  ดร.ประสาน  ยุวานนท์  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะ  พร้อมทั้งบุคคลากรโรงเรียน นักเรียน  และชุมชน  ได้เห็นพ้องกันในการขอพระราชทานนามโรงเรียนจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามโรงเรียนพญาเย็นวิทยาว่า  “โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม” และได้รับการประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียน  เมื่อวันที่  31 ตุลาคม  พ.ศ. 2550

Comments