ประวัติโรงเรียน
        โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม เดิมชื่อว่า  “โรงเรียนขนงพระวิทยา”  ต่อมา ปี พ.ศ. 2528  เปลี่ยนชื่อเป็น  “โรงเรียนพญาเย็นวิทยา” 

        สมเด็จพระบรมโอรสธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามโรงเรียนพญาเย็นวิทยา อำเภอปากช่อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นชื่อ  “โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม”   และเมื่อวันที่  31 ตุลาคม 2550 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเปลี่ยนชื่อโรงเรียน เป็น “โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม” โดยใช้ชื่อย่อโรงเรียนว่า “ว.ก.”

        โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราม ตั้งอยู่เลขที่  272  หมู่  1  ตําบลหนองนํ้าแดง  อําเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา  ก่อตั้งเมื่อวันที่  8  กุมภาพันธ์  2523  ปี  พ.ศ.  2507  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   เสด็จพระราชดําเนินถวายผ้าพระกฐิน  ณ  วัดวชิราลงกรณวรารามวรวิหาร     พระองค์ทรงมีพระราชดํารัสแก่ศึกษาธิการเขต  11  ว่าจะให้ขยายโรงเรียนวัดวชิราลงกรณวราราม  ซึ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษาขึ้นสู่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  เพื่อสนองพระราชประสงค์  ฯพณฯ สุวรรณ  ธนกัญญา  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการสมัยนั้น  และศึกษาธิการเขต  11  ได้มาประชุมราษฎรที่วัดวชิราลงกรณวราราม    เมื่อวันที่  20  กรกฎาคม  2518  เพื่อแจ้งให้ราษฎรทราบว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดําริให้จัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นโดยรับช่วงนักเรียนจากโรงเรียนวัดวชิราลงกรณฯ  ซึ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษาและมอบหมายให้ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา  ดําเนินการตามพระราชประสงค์ต่อไป    กอปรกับพระเทพสุทธาจารย์  (หลวงพ่อโชติ)  เจ้าอาวาสรูปแรกของวัดวชิราลงกรณฯ  ต้องการสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าทางการศึกษาให้แก่ท้องถิ่น  ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของพระครูกิตติวัฒนคุณ (หลวงพ่อเพิ่ม) เจ้าอาวาส    วัดวชิราลงกรณฯ  รูปต่อมาพระครูสังฆรักษ์ชิต  ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และผู้ใหญ่เธียร ศรีชะโร ตลอดจนประชาชนในท้องถิ่นได้ปรึกษาหารือกัน  ดําเนินการตามพระราชประสงค์ โดยวัดวชิราลงกรณฯ   ได้มอบที่ดินให้กรมสามัญศึกษา  เพื่อก่อตั้งโรงเรียน  จํานวน  50  ไร่  เริ่มเปิดการเรียนการสอนเมื่อวันที่      20  พฤษภาคม  2523

        เริ่มแรกโรงเรียนยังไม่มีอาคารเรียนจึงใช้ศาลาการเปรียญหลังใหม่ของวัดวชิราลงกรณฯ  เป็นห้องเรียนชั่วคราวและทางวัดจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนมอบให้แก่โรงเรียน  จํานวน  100  ชุด  ทางราชการ  ได้มอบหมายให้  นายสันติ  สอนไม้  อาจารย์ 1 โรงเรียนปากช่อง  มาดำเนินการรับสมัครนักเรียนกรมสามัญศึกษาอนุมัติให้รับนักเรียน  2  ห้องเรียน  จํานวน  90  คน  แต่เนื่องจากมีนักเรียนมาสมัครจํานวน 135 คน  จึงขออนุญาตขยายห้องเรียน  กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้รับ  3  ห้อง  มีนักเรียนเริ่มแรก  135  คน 

        กรมสามัญศึกษาแต่งตั้งให้   นายสันติ  สอนไม้   ดํารงตําแหน่งครูใหญ่  ตั้งแต่วันที่  1  มิถุนายน 2523  และจังหวัดได้บรรจุแต่งตั้ง
ครูมาสอน  4  คน  ได้แก่
        1.  นายประสงค์ จงกลณี      อาจารย์ 1 ระดับ 3 วิชาเอกภูมิศาสตร์
2.  นายสมร  เฉาะกระโทก    ครู 2 ระดับ 2 วิชาเอกคณิตศาสตร์
3.  นางสาววิภา  สิงหะพล     ครู 2 ระดบ 2  วิชาเอกภาษาอังกฤษ
4.  นางสาวสาคร จิตธรรมา  (นางสุขสาคร  รอดเมฆ)    ครู 2 ระดับ 2  วิชาเอกเกษตรศาสตร์
    
        ในระยะเริ่มแรก มีผู้ร่วมวางผังโรงเรียน คือ
        1.  นายสืบ  ปรางค์ทิพย์  อาจารย์ 1  โรงเรียนปากช่อง
2.  นายประสาน  ศิลปะ  ครู 2 โรงเรียนปากช่อง
3.  นายสันติ  สอนไม้    ครูใหญ่  และอนุมัติอัตรานักการภารโรง  1  อัตรา โรงเรียนได้ดําเนินการ คัดเลือกร่วมกับอําเภอ  ผลการการคัดเลือกได้แก่  นายเฉลิม โชติสันเทียะ

        ปีการศึกษา  2527  โรงเรียนได้เข้าโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท (มพช.2 รุ่น 3) ซึ่งมีจุดประสงค์หลัก  3  ประการ  
        1.  สอนนักเรียนให้ความมีสามารถทางการเรียนตามหลักสูตร
        2.  ให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชนบริเวณพื้นที่บริการของโรงเรียน
        3.  บริการชุมชน

ปีการศึกษา 2531      กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้เปิดสอนถึง  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปีการศึกษา 2533 เปิดเป็นสถานศึกษาวิชาทหาร
ปีการศึกษา 2535 ได้รับอนุมัติให้เข้าโครงการโรงเรียนขยาย โอกาสทางการศึกษา รุ่น 6
ปีการศึกษา 2536      ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนโรงเรียนสาขาที่ตำบลโป่งตาลอง (ปัจจุบันคือโรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม) 
ปีการศึกษา 2539      ได้รับอนุมัติให้เข้าโครงการปฏิรูปการศึกษา  รุ่นที่  1
ปีการศึกษา 2544 โรงเรียนนําร่องการใช้หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีการศึกษา 2550    ได้รับอนุมัติให้เป็น “โรงเรียนดีใกล้บ้าน”  จากสำนักงานคณะกรรมการ
                                การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็น โรงเรียนนำร่องกระบวนการขับเคลื่อนกระบวนการคิด
                                สู่ห้องเรียน  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
ปีการศึกษา  2551    ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและการ
                                ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) รอบ 2  (พ.ศ.2549-2553)
ปีการศึกษา  2552        ผ่านการรับรองโรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีใกล้บ้าน)
ปีการศึกษา  2555        ผ่านการประเมินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

Comments