วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์

 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม สร้างคนดี  มีความรู้สู่สากล ก้าวทันเทคโนโลยี  มีทักษะอาชีพ  ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข  และบริหารจัดการบนพื้นฐานของศาสตร์พระราชา”

 

พันธกิจ

1. ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

2. พัฒนานักเรียนให้มีความรู้  ตามมาตรฐานการศึกษา สู่สากล

3. ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

4. ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะอาชีพและดำรงชีวิตอย่างมีความสุข

5. ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานของศาสตร์พระราชา

6. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ

 

เป้าประสงค์

1. นักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

2. นักเรียนมีความรู้  ตามมาตรฐานการศึกษา สู่สากล

3. ครูและนักเรียนใช้เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

4. นักเรียนมีทักษะอาชีพและดำรงชีวิตอย่างมีความสุข

5. สถานศึกษาบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานของศาสตร์พระราชา

6. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ


Comments