วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์

“ภายในปี 2563 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม บริหารแบบมีส่วนร่วม  นักเรียนมีคุณธรรม  ก้าวทันเทคโนโลยี  
มีทักษะการงาน วิชาการตามมาตรฐานการศึกษา  โดยครูมืออาชีพ”

พันธกิจ

1. ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม
2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ
3. ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
4. พัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ทักษะ ตามมาตรฐานการศึกษา
5. ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

เป้าประสงค์

1. ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือและสนับสนุนในการจัดการศึกษา
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ และทักษะ ตามมาตรฐานวิชาชีพ
3. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
4. นักเรียนมีความรู้ ทักษะตามมาตรฐานการศึกษา
5. นักเรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
6. ครูมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้

กลยุทธ์  

1. ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม
2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. พัฒนาคุณภาพนักเรียน
4. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Comments