กลยุทธ์ในการจัดการศึกษา

    กลยุทธ์  

            1. พัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

            2. เพิ่มประสิทธิภาพ นักเรียนให้มีความรู้  ตามมาตรฐานการศึกษา สู่สากล

            3. สร้างเครือข่ายเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

            4. การกระจายโอกาสให้นักเรียนมีทักษะอาชีพและดำรงชีวิตอย่างมีความสุข

            5. ขยายฐานบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานของศาสตร์พระราชา

            6. สร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ


Comments