กลยุทธ์ในการจัดการศึกษา

    กลยุทธ์  

            1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติ และมีศักยภาพเป็นพลโลก 

            2. ส่งเสริมและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ

            3. สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ

                ในการบริหารจัดการศึกษา

            4. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ และสร้างความเข้มแข็งให้ทุกภาคส่วนของสังคม

                มีส่วนร่วมบริหารจัดการศึกษาComments